Previous
Next

نوشته های اخیر

مزایای کسب مدرک فنی و حرفه ای

  • عضو رسمی سازمان جهانی آموزش های مهارتی
  • مورد تایید سازمان بین المللی کار
  • مهم ترین کانون مهارتی وکاربردی
  • دارای اعتبار در بیش از 170کشور
  • جذب بهتر و سریع کار در بازار درداخل و خارج
  • اخذ وام خود اشتغالی
  • جایگزین اخذ مدرک دانشگاهی(به عنوان مدرک معادل)
  • استفاده از جهت مهاجرت و صدور ویزا
  • استفاده جهت اخذ جواز کسب

نمونه سوالات رایگان